top of page

Abonelik Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Abonelik Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır Krank Etkinlik Eğitim Tasarım Sanayi Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra “Erol Yılmaz Akademi(EYA)” olarak anılacaktır) ile www.erolyilmaz.net adresinden ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Erol Yılmaz Akademi uygulamalarından EYA’nın sunduğu ücretli ve/veya ücretsiz yazılı içerik, video ve benzeri içerik hizmetlerinden (bundan sonra “Dijital İçerik” olarak anılacaktır) faydalanmak için işbu Sözleşmeyi onaylamak isteyen tüketici (bundan sonra “ABONE” olarak anılacaktır) arasında ABONE’nin elektronik ortamda bulunan “Abonelik Sözleşmesini Kabul Ediyorum” butonunu tıklaması ve kabul beyanının EYA kayıtlarına geçtiği an kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.

2. ÖN BİLGİLENDİRME TEYİDİ

ABONE, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu dijital içerik hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

3. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLER VE ÖZELLİKLERİ

ABONE, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın almıştır. Satın alınan Dijital İçerik Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.erolyilmaz.net adlı web sitesindeki tanıtım sayfasında ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir.

İşbu Sözleşme ile EYA, www.erolyilmaz.net adresinde ve/veya mobil cihaz, akıllı televizyon ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan EYA uygulamalarından EYA’nin sunduğu ve EYA’nin tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek Dijital İçerik Hizmetlerini önceden belirtilen fiyat ve koşullarda ABONE’ye sunmayı; ABONE de EYA kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini zamanında EYA’ye ödemeyi taahhüt eder.

ABONE, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

4. SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu Sözleşme, ABONE tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle akdedilmiş olup ve bu andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

5. ABONELİK İŞLEMLERİ

a. ABONE, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturma imkanına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla üyelik oluşturulamaz. ABONE, kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresini kullanıcı adı olarak kullanacak ve kendi belirleyeceği parolaya sahip olacaktır. ABONE, parolasını dilediği zaman değiştirebilir. Parola seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk tamamen ABONE’ye aittir.

b. ABONE, kullanıcı oluşturulması ve hizmetlerin kullanılması sırasında, EYA’ye bildirdiği tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda hatalı veya noksan olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan EYA’nin bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ABONE’nin bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi ABONE’nin sorumluluğundadır.

c. ABONE, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni belirlediği kullanıcı adı ve parolanın girilmesi suretiyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya parolanın hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından EYA’nin sorumlu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

d. ABONE, parola ve kullanıcı adının gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, parolayı ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, parolanın yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal EYA’ye haber vereceğini, parola ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan EYA’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6. TARAFLARIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

a. ABONE, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda, www.erolyilmaz.net ve EYA uygulamalarında belirtilen kullanım şartları ve sınırlandırmalar kapsamında hizmet alma hakkını elde etmiştir.

b. ABONE, EYA’nin sunduğu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uygun olarak lisans haklarına sahip olduğu Dijital İçerik Hizmetleri’nin ancak işbu Sözleşme şartları kapsamında bireysel amaçla kullanılabileceğini ve Sözleşme ile açıkça belirtilmemiş hiçbir yetkinin ABONE’ye devredilmemiş olduğunu kabul ve taahhüt eder.

c. EYA, teknik sorun ve/veya geliştirmelerden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını ve hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Söz konusu kesintiler bir gün içerisinde toplam 1 (bir) saat ve 1 (bir) ay içerisinde toplam 24 (yirmi dört) saati aşmayacaktır. ABONE, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı EYA’den herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

d. EYA’nin sunduğu Dijital İçerik Hizmetleri, sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. ABONE, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesintiden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan EYA’nin sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

e. EYA, Dijital İçerik Hizmetlerini sunduğu internet sitesine ait alan adını ve internet sitesi ve/veya aplikasyonların görünümünü, içeriğini ve dijital içerikleri her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

f. ABONE, EYA’nin teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin ABONE tarafından kabul edilmemesi halinde ABONE, işbu Sözleşme’yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. EYA, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin ABONE tarafından kabul edilmemesi halinde, Dijital İçerik Hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

g. ABONE, işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği ücretli hizmetlerden faydalanabilmek için mobil cihazı ile teknik donanımının hizmetlere uygun gerekli asgari kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan cihaz ve/veya teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, EYA’nin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, herhangi bir nam altında EYA’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a. EYA, ABONE’ye daha iyi hizmet verebilmek ve ürün sunabilmek adına www.erolyilmaz.net internet adresi, EYA uygulamaları veya çağrı merkezi üzerinden adı, soyadı, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

b. EYA kişisel veri sahibi olan ABONE’yi aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda ABONE, Ön Bilgilendirme Formu’nu, işbu sözleşmeyi, EYA’nin internet sayfasında yer alan Gizlilik ve ilgili Politikalarını okuduğunu ve EYA’nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra“KVKK” olarak anılacaktır.)’ndan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. ABONE, Ön Bilgilendirme formunu ve işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

c. ABONE, abonelik süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama yükümlülüğünü kabul ve taahhüt eder.

d. EYA; ABONE‘nin aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. EYA, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta veya telefon yoluyla kullanabilir. EYA, ABONE’nin kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta veya telefon yoluyla kullanabilir. İşbu Sözleşmenin alt kısmında promosyon ve tanıtımlara ilişkin özel rıza alınmaktadır. EYA, hizmet sunmak amacıyla sınırlı olacak şekilde kişisel verileri profillemede kullanma hakkını saklı tutar.

e. EYA, ABONE bilgilerini 3. kişilere aktarabilir. ABONE verilerinin aktarımı hususunda EYA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer alan usul ve esaslar uygulanır. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. ABONE’nin kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. EYA, ABONE’nin kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır. KVKK’da öngörülen istisnai haklar saklıdır.

f. EYA, KVKK’nun öngördüğü iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

g. ABONE’nin, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. ABONE, EYA ile www.erolyilmaz.net adresinden irtibata geçerek; KVKK’dan doğan haklarını talep edebilir. EYA, ABONE’ye makul süre içerisinde cevap verecektir.

h. ABONE’nin çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, www.erolyilmaz.net internet adresinde yer alan Çerez Politikası’na uygun şekilde ABONE’nin cihazına yerleştirilir.

i. EYA, ABONE tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve / veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için ABONE talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle EYA’ye göndermelidir. Talebin EYA tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; ABONE cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

8. HİZMET BEDELİ

ABONE, ön bilgilendirme formunda belirtilen ve www.erolyilmaz.net web sitesinde EYA tarafından açıklanan, ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini, bildirilen şekillerde ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça EYA’nin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

EYA her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. ABONE, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin ABONE’den tahsil edileceği tarihe kadar feshetmek hakkına haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen ABONE, yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş kabul edilecektir.

9. DAMGA VERGİSİ

İşbu Sözleşme’nin ABONE tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi tutarının yarısı ABONE’nin hizmet bedeli faturasına yansıtılarak ABONE’den tahsil edilecektir.

10. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

EYA, tamamen ve tek taraflı kararı ile işbu Sözleşme konusu ürün ve/veya hizmeti abonelerine sunmaktan vazgeçebilir ve hizmet sunumunu sona erdirebilir. Bu durumda ABONE hiçbir nam altında EYA’den herhangi bir hak veya bedel talep etmeyecektir.

ABONE, Dijital İçerik Hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve/veya kullandıramaz, 3. kişi ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve/veya devredemez. EYA tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda EYA’nin zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır. İşbu sözleşme konusu haklar ABONE tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz.

ABONE, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde EYA’ye yazılı bildirimde bulunmak suretiyle aboneliğini sonlandırabilir. 

ABONE, tek taraflı olarak aboneliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. ABONE’nin kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler EYA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası tarafından öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca ABONE, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

12. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, ABONE tarafından okunarak, kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

bottom of page